Loading…

W stronę dziewcząt

1879

W krakowskim salonie

W stronę dziewcząt

1904

Dziewczynki z rodzin ziemiańskich

W stronę dziewcząt

1906

Maturzystki z Radomia

W stronę dziewcząt

1914

Gimnastyka na plaży

W stronę dziewcząt

1920

Ochotnicza Legia Kobiet

W stronę dziewcząt

1924

Uczennice na dachu gimnazjum przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie

W stronę dziewcząt

1931

Początek roku szkolnego w Warszawie

W stronę dziewcząt

1932

Zawodowy kurs hafciarstwa w Augustowie

W stronę dziewcząt

1935

Łuczniczki w czasie treningu

W stronę dziewcząt

1944

Powstanie Warszawskie

W stronę dziewcząt

1952

Dziewczyny odbudowują Warszawę

W stronę dziewcząt

1959

W czasie żniw

W stronę dziewcząt

1979

Studentki UW przed egzaminem

W stronę dziewcząt

2005

Na targu w Sanoku

W stronę dziewcząt

2007

Warsztaty rozwijające kreatywność

W stronę dziewcząt

2010

Mistrzynie deskorolki
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Weź udział w projekcie

 

Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało?

Trzecia edycja projektu w roku szkolnym 2019/2020!

 

Przeczytaj

 

 

Pakiet Kobiety dla Polski upamiętnia

zapomniane, a ważne dla Polski postaci kobiet.

Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt powstało po to, by uczynić zadość potrzebom dziewcząt. Chcemy, aby szczególne, właściwe tylko dziewczętom problemy wieku dorastania zostały przez dorosłych dostrzeżone i zrozumiane. Pragniemy wspierać dziewczęta, w trudnym dla nich momencie, i dać im wiedzę i umiejętności potrzebne do przeciwstawienia się ekonomicznym i społecznym nierównościom, z jakimi borykają się kobiety.

Chcemy, aby każda dziewczyna wierzyła w siebie, jasno i otwarcie mówiła, co myśli i czuje, walczyła o to, aby jej głos został wzięty pod uwagę, szukała wyzwań , podejmowała ryzyko, nie bała się popełniać błędów, oraz brała odpowiedzialność za siebie i za innych.

Stowarzyszenie powstało po to, aby uwłasnowolnić dziewczęta. Idea empowerment nie wypływa z przekonania, że bycie dziewczynką to ułomność, która wymaga usprawnienia bądź brzemię, które trzeba zrzucić. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonane, że to wspaniale być dziewczyną a potem kobietą. Kobiety mają wiele do zaoferowania współczesnemu światu. Kobiety maja przymioty, dzięki którym ludzkość jest bardziej ludzka. Przyszłość należy do kobiet. Rozum, wiedza, doświadczenia połowy populacji nie może być i nie będzie marnotrawiony.

Równość inspiruje. Działania na rzecz równości w edukacji, na rzecz wzmocnienia i uwłasnowolnienia dziewcząt są korzystne dla wszystkich. Wykorzenienie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji z programów, podręczników i działań pedagogicznych położy fundamenty pod edukację dobrą i skuteczną tak dla chłopców jak i dla dziewcząt. Wierzymy, iż tylko wtedy uda nam się zbudować egalitarne i demokratyczne społeczeństwo, jeśli każda szkoła realizować będzie zasadę równych praw, równych szans i równego traktowania.

Zachęcamy serdecznie do współpracy przy tworzeniu naszego portalu oraz do promowania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców !

 

Misja

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt powstało po to, aby:

 

 • popularyzować ideę równouprawnienia kobiet i mężczyzn wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców;
 • umacniać dziewczęta, dostarczając im wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego wyrażania i zaspokajania ich potrzeb;
 • wspierać rodziców w budowaniu dobrych relacji z córkami;
 • promować szkołę przyjazną dziewczętom;
 • pokazywać korzyści wynikające dla wszystkich z uwłasnowolnienia dziewcząt;
 • jednoczyć osoby i instytucje gotowe działać na rzecz dziewcząt.

Wizja

 • Chcemy, aby każda dziewczyna:
 • wierzyła w siebie,
 • jasno i otwarcie mówiła, co myśli i czuje,
 • umiała walczyć o to, aby jej głos został wzięty pod uwagę,
 • szukała wyzwań, podejmowała ryzyko, nie bała się popełniać błędów,
 • brała odpowiedzialność za siebie i uczyła się brać odpowiedzialność za innych.

 

Swoją misję Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • popularyzowanie wśród nauczycieli idei równości poprzez kampanie społeczne, kursy, wystawy, pokazy ,odczyty, dyskusje, sympozja, seminaria, warsztaty i publikacje;
 • tworzenie i rozpowszechnianie projektów edukacyjnych zmierzających do uwłasnowolnienia dziewcząt;
 • tworzenie programów pomocnych przy zwalczaniu przemocy oraz innych niewłaściwych, znieważających i dyskryminacyjnych zachowań wobec dziewcząt i kobiet;
 • wypracowanie standardów dla programów i podręczników respektujących zasadę równości płci (gender fair podręcznik);
 • przedstawienie standardów równego statusu dziewcząt i chłopców w codziennym życiu szkoły i opracowanie strategii ich osiągania;
 • analizę programów, podręczników i innych materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów, pod kątem ich zgodności z zasadą równego statusu.

Co robimy ?

Z rozmów środowiskowych wiemy, że nauczyciele potrzebują i poszukują inspiracji, pomysłów i idei jak realizować tematy trudne. Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, które jest stowarzyszeniem nauczycielskim, oferuje na swojej stronie WWW różnorodne pakiety edukacyjne. Mają one ułatwić włączenie problematyki równościowej w edukację szkolną, zwłaszcza w gimnazjum i liceum. Na naszej stronie www jest aktualnie dostępnych ponad 50 scenariuszy lekcji gotowych do wykorzystania na godzinach wychowawczych, na lekcjach historii, WOS-u, wiedzy o kulturze. Każdy pakiet zawiera wprowadzenie do tematyki zajęć, scenariusze lekcji, materiały dodatkowe oraz w niektórych przypadkach również kompleksowy poradnik dla nauczycielek i nauczycieli. Do niektórych pakietów dołączone zostały plakaty, wzory ulotek do wykorzystania w klasie lub szkole i ankiety dla uczestniczek i uczestników zajęć. Nasze scenariusze są opublikowane na otwartej licencji CC (creative commons), która umożliwia druk, kopiowanie, wykorzystanie i ponowną publikację materiałów na zasadzie uznania autorstwa (trzeba podać autorki materiału i źródło) oraz niekomercyjnego użytku.

 

Ludzie stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Anna Wołosik - prezeska zarządu

Ewa Majewska - członkini zarządu

Anna Jawor-Joniewicz - członkini zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Lidia Modzelewska-Błachnio

Kamila Korzeniewska

Anna Zakrzewska

 

Dane stowarzyszenia 

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt

05-092 Łomianki

ul. Agawy 18

nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257055

nr NIP: 1181847691

nr REGON: 140595460kredyt
Top